[TIPS] KHẮC PHỤC LỖI MẤT ITEM Ở CONTEXT MENU TRÊN WINDOWS 10


Trong quá trình sử dụng windows không ít lần ta gặp phải những lỗi vặt mặc dù rõ ràng là "hôm trước không sao hôm nay mở lên tự yên bị". Mặc kệ, lỗi thì phải khắc phục thôi .


Mất item ở menu New chuột phải khiến cho nhiều người bực bội khi muốn tạo 1 file nhanh (ví dụ như .doc, .txt....). Tệ hơn 1 số người còn mất luôn item New mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai... Ok hãy giải quyết vấn đề trên bằng bài viết này.

I. Lỗi nghiêm trọng nhất là mất luôn item New


Để khắc phục bạn mở RUN (phím tắt Windows + R) gõ vào Notepad và dán nội dung sau vào
1
2
3
4
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
""="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"
Bạn lưu lại với tên bất kì không dấu.reg sau đó chạy để phục hồi menu newII. Lỗi mất 1 item nào đó trong menu new

Lỗi này ít nghiêm trọng hơn tuy nhiên việc thiếu 1 item nào mà mình đang cần thì có vẻ sai sai. Cách tạo file .reg hoàn toàn như phần trên ở đây tôi sẽ liệt kê ra 1 số item có thể phục hồi cho bạn tham khảo. Cần phục hồi item nào thì tạo file reg của item đó

1. Library
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew]
"Handler"="{c7ca6167-2f46-4c4c-98b2-c92591368971}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,\
  00,6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
  2d,00,31,00,30,00,30,00,31,00,00,00
"NullFile"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew\Config]
"IsFolder"=""
"IsOptIn"=""
"NoEmptyFile"=""
2. Folder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew]
"Directory"=""
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,\
  00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30396"
"MenuText"="@shell32.dll,-30317"
"NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config]
"AllDrives"=""
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""
3. Shortcut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,\
  31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30397"
"MenuText"="@shell32.dll,-30318"
"NullFile"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Config]
"DontRename"=""
4. Bitmap image
1
2
3
4
5
6
7
8
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,6d,00,73,00,70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
  2d,00,35,00,39,00,34,00,31,00,34,00,00,00
"NullFile"=""
5. Contact
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.contact\ShellNew]
"command"=hex(2):22,00,25,00,70,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
  69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
  00,20,00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,57,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,\
  65,00,22,00,20,00,2f,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,43,00,6f,00,6e,\
  00,74,00,61,00,63,00,74,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,00,00
"iconpath"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,\
  6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,\
  00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
  2c,00,31,00,00,00
"MenuText"=hex(2):40,00,25,00,43,00,6f,00,6d,00,6d,00,6f,00,6e,00,50,00,72,00,\
  6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,73,\
  00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,33,00,32,00,72,00,\
  65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,32,00,30,00,33,\
  00,00,00
6. Journal Document
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.jnt\jntfile\ShellNew]
"Command"=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
  69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
  00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,75,00,\
  72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6e,00,20,\
  00,30,00,00,00
"FileName"="journal.jnt"
"ItemName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,\
  46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,\
  00,73,00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,\
  75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,33,\
  00,30,00,37,00,39,00,00,00
7. Rich Text Document
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
"Data"="{\\rtf1}"
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
  69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
  00,20,00,4e,00,54,00,5c,00,41,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,6f,00,72,00,\
  69,00,65,00,73,00,5c,00,57,00,4f,00,52,00,44,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,\
  00,58,00,45,00,2c,00,2d,00,32,00,31,00,33,00,00,00
8. Text Document
1
2
3
4
5
6
7
8
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
  2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""
9. Compressed (zipped) Folder
1
2
3
4
5
6
7
8
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]
"Data"=hex:50,4b,05,06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
  2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,34,00,00,00
10. Tổng hợp tất cả item của phần II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Windows Registry Editor Version 5.00
; Library
[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew]
"Handler"="{c7ca6167-2f46-4c4c-98b2-c92591368971}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,\
  00,6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
  2d,00,31,00,30,00,30,00,31,00,00,00
"NullFile"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew\Config]
"IsFolder"=""
"IsOptIn"=""
"NoEmptyFile"=""
; Folder
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew]
"Directory"=""
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,\
  00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30396"
"MenuText"="@shell32.dll,-30317"
"NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config]
"AllDrives"=""
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""
; Shortcut
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,\
  31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30397"
"MenuText"="@shell32.dll,-30318"
"NullFile"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Config]
"DontRename"=""
; Bitmap image
[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,6d,00,73,00,70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
  2d,00,35,00,39,00,34,00,31,00,34,00,00,00
"NullFile"=""
; Contact
[HKEY_CLASSES_ROOT\.contact\ShellNew]
"command"=hex(2):22,00,25,00,70,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
  69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
  00,20,00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,57,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,\
  65,00,22,00,20,00,2f,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,43,00,6f,00,6e,\
  00,74,00,61,00,63,00,74,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,00,00
"iconpath"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,\
  6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,\
  00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
  2c,00,31,00,00,00
"MenuText"=hex(2):40,00,25,00,43,00,6f,00,6d,00,6d,00,6f,00,6e,00,50,00,72,00,\
  6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,73,\
  00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,33,00,32,00,72,00,\
  65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,32,00,30,00,33,\
  00,00,00
; Journal Document
[HKEY_CLASSES_ROOT\.jnt\jntfile\ShellNew]
"Command"=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
  69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
  00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,75,00,\
  72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6e,00,20,\
  00,30,00,00,00
"FileName"="journal.jnt"
"ItemName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,\
  46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,\
  00,73,00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,\
  75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,33,\
  00,30,00,37,00,39,00,00,00
; Rich Text Document
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
"Data"="{\\rtf1}"
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
  69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
  00,20,00,4e,00,54,00,5c,00,41,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,6f,00,72,00,\
  69,00,65,00,73,00,5c,00,57,00,4f,00,52,00,44,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,\
  00,58,00,45,00,2c,00,2d,00,32,00,31,00,33,00,00,00
; Text Document
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
  2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""
; Compressed (zipped) Folder
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]
"Data"=hex:50,4b,05,06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
  2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,34,00,00,00

Chúc các bạn thành công !

Post a Comment

0 Comments