[Tips] Script Auto Activate Office 2010-2013-2016 Volume Licensing With KMS Client Keys


Bài viết này có lẽ sẽ phù hợp với đối tượng cài win dạo hơn, mỗi khách hàng mỗi nhu cầu, mỗi người muốn cài 1 bản office khác nhau. Việc phải dùng key by phone mà call chắc cũng bằng thời gian cài win. Vậy hãy thử dùng batch script tích hợp các dòng lệnh kích hoạt qua máy chủ KMS. Bạn đừng hiểu lầm về cụm từ KMS nhé. Về bản chất nó là cách kích hoạt an toàn được MS chấp thuận cho 1 máy chủ trung gian tuy nhiên qua tay các tools nó được đính thêm các phụ gia vào nên cứ nhắc tới KMS là nhiều người thấy sợ 😁

Giới thiệu về script

Script sẽ tìm theo phiên bản bạn đang dùng dựa vào key đang cài trong máy, set máy chủ kms và kích hoạt qua máy chủ. Áp dụng được cả cho các bạn cài song song nhiều office và nhiều editions. Sau khi kích hoạt sẽ kiểm tra trạng thái kích hoạt cho bạn tiện theo dõi

Các version khả dụng

Office 2010
 • Office 2010 Pro Plus VL
 • Office 2010 Standard VL
 • Office 2010 Project Pro VL
 • Office 2010 Project Standard VL
 • Office 2010 Visio Pro VL
 • Office 2010 Visio Standard VL
 • Office 2010 Visio Premium VL

Office 2013
 • Office 2013 Pro Plus VL
 • Office 2013 Standard VL
 • Office 2013 Project Pro VL
 • Office 2013 Project Standard VL
 • Office 2013 Visio Pro VL
 • Office 2013 Visio Standard VL

Office 2016
 • Office 2016 Pro Plus VL
 • Office 2016 Standard VL
 • Office 2016 Project Pro VL
 • Office 2016 Project Standard VL
 • Office 2016 Visio Pro VL
 • Office 2016 Visio Standard VL
Cách làm như sau :

Trước tiên phải đảm bảo máy có kết nối internet

Sau khi cài xong office bạn tiến hành tạo file .bat hoặc .cmd ( Copy toàn bộ nội dung paste vào notepad và lưu lại với  tenfile.bat hoặc tenfile.cmd )

Tiếp theo dán toàn bộ nội dung sau vào và lưu lại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
:: Author - Hoang Hung
@echo off
color 0f
pushd "%~dp0"
set command=cscript //nologo ospp.vbs
title Auto activate Office 2010-2013-2016 Volume License
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
set ver=(4,5,6)
for /d %%a in %ver% do call:path "%%a"
cls
echo ====================================================================
echo  Checking license..
echo ====================================================================
for /d %%a in %ver% do call:check "%%a"
echo ====================================================================
echo  Press any key to exit ...
echo ====================================================================
pause >nul &exit
 
:path
if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office1%~1\ospp.vbs" (
 cd /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Office1%~1"
 call:setkey "%~1"
)
 
if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office1%~1\ospp.vbs" (
 cd /d "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office1%~1"
 call:setkey "%~1"
)
goto:eof
 
:setkey
%command% /sethst:kms.lotro.cc | find "Successfully"
for /f "tokens=5 delims=: " %%b in ('cscript //nologo ospp.vbs /dstatus ^| findstr /c:"LICENSE NAME"') do (
 if %~1==4 (
  :: Offfice 2010 Pro Plus
  if "%%b"=="OfficeProPlus-KMS_Client" %command% /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeProPlus-MAK" %command% /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB | find "successful"
  :: Offfice 2010 Std
  if "%%b"=="OfficeStandard-MAK" %command% /inpkey:V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeStandard-KMS_Client" %command% /inpkey:V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM | find "successful"
  :: Office 2010 Project Pro
  if "%%b"=="OfficeProjectPro-MAK" %command% /inpkey:YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6 | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeProjectPro-KMS_Client" %command% /inpkey:YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6 | find "successful"
  :: Office 2010 Visio Premium
  if "%%b"=="OfficeVisioPrem-MAK" %command% /inpkey:D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeVisioPrem-KMS_Client" %command% /inpkey:D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ | find "successful"
  :: Office 2010 Visio Pro
  if "%%b"=="OfficeVisioPro-MAK" %command% /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeVisioPro-KMS_Client" %command% /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP | find "successful"
  :: Office 2010 Visio Std
  if "%%b"=="OfficeVisioStd-MAK" %command% /inpkey:767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeVisioStd-KMS_Client" %command% /inpkey:767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ | find "successful"
  :: Office 2010 Project Std
  if "%%b"=="OfficeProjectStd-MAK" %command% /inpkey:4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeProjectStd-KMS_Client" %command% /inpkey:4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB | find "successful"
  )
 if %~1==5 (
  :: Offfice 2013 Pro Plus
  if "%%b"=="OfficeProPlusVL_MAK" %command% /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeProPlusVL_KMS_Client" %command% /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT | find "successful"
  :: Offfice 2013 Project Pro
  if "%%b"=="OfficeProjectProVL_MAK" %command% /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeProjectProVL_KMS_Client" %command% /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K | find "successful"
  :: Offfice 2013 Visio Pro
  if "%%b"=="OfficeVisioProVL_MAK" %command% /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3 | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeVisioProVL_KMS_Client" %command% /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3 | find "successful"
  :: Offfice 2013 Std
  if "%%b"=="OfficeStandardVL_MAK" %command% /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeStandardVL_KMS_Client" %command% /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 | find "successful"
  :: Offfice 2013 Project Std
  if "%%b"=="OfficeProjectStdVL_MAK" %command% /inpkey:6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeProjectStdVL_KMS_Client" %command% /inpkey:6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT | find "successful"
  :: Offfice 2013 Visio Std
  if "%%b"=="OfficeVisioStdVL_MAK" %command% /inpkey:J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7 | find "successful"
  if "%%b"=="OfficeVisioStdVL_KMS_Client" %command% /inpkey:J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7 | find "successful"
  )
 if %~1==6 (
  :: Offfice 2016 Pro Plus
  if "%%b"=="Office16ProPlusVL_MAK" %command% /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 | find "successful"
  if "%%b"=="Office16ProPlusVL_KMS_Client" %command% /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 | find "successful"
  :: Offfice 2016 Std
  if "%%b"=="Office16StandardVL_MAK" %command% /inpkey:JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM | find "successful"
  if "%%b"=="Office16StandardVL_KMS_Client" %command% /inpkey:JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM | find "successful"
  :: Offfice 2016 Project Pro
  if "%%b"=="Office16ProjectProVL_MAK" %command% /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT | find "successful"
  if "%%b"=="Office16ProjectProVL_KMS_Client" %command% /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT | find "successful"
  :: Offfice 2016 Project Std
  if "%%b"=="Office16ProjectStdVL_MAK" %command% /inpkey:GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC | find "successful"
  if "%%b"=="Office16ProjectStdVL_KMS_Client" %command% /inpkey:GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC | find "successful"
  :: Offfice 2016 Visio Pro
  if "%%b"=="Office16VisioProVL_MAK" %command% /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK | find "successful"
  if "%%b"=="Office16VisioProVL_KMS_Client" %command% /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK | find "successful"
  :: Offfice 2016 Visio Std
  if "%%b"=="Office16VisioStdVL_MAK" %command% /inpkey:7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 | find "successful"
  if "%%b"=="Office16VisioStdVL_KMS_Client" %command% /inpkey:7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 | find "successful"
 )
)
%command% /act
exit /b
 
:check
if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office1%~1\ospp.vbs" (
 cd /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Office1%~1"
 %command% /dstatus
)
 
if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office1%~1\ospp.vbs" (
 cd /d "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office1%~1"
 %command% /dstatus
)
goto:eof
Chạy script và chờ quá trình tự động hoàn tất

Đây là demo kết quả cài song song office 2010 (Pro Plus + Standard) và office 2016 (Pro Plus + Standard)

Chúc thành công và đừng quên share hoặc để lại thông báo nếu script bị lỗi !
Post a Comment

0 Comments