[Windows] ISO Windows 7 SP1 [N-EDITIONS] (MSDN) ORIGINALN là viết tắt của cụm từ Not with Windows Media Player nghĩa là không có phần mềm Windows Media Player. Đây là phiên bản dành riêng cho thị trường EU tuy nhiên nếu bạn thường dùng 1 trình player khác thì có thể lựa chọn phiên bản này để cài đặt cho PC của mình
I. ISO MSDN

1. Enterprise N

File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x86_dvd_u_677703.iso
Languages: English
SHA1: F19B3F9ADB2D4EC08842FA2D3D147E237F9B1D40

File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x64_dvd_u_677704.iso
Languages: English
SHA1: 3A35801881CB04D537D13479AC4E51510C9771CA

2. Home Premium N

File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x86_dvd_u_676913.iso
= Win7_HomePrem_N_SP1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: F17FB1397797C5E83A3F18E76F19DCEE2B0736D4

File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x64_dvd_u_676825.iso
= Win7_HomePrem_N_SP1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 6496C1221B4D2090EA599ACAFBEE33AA6855AADC

3. Professional N

File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677328.iso
= Win7_Pro_N_SP1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: FDA90230E29052B7B20CA408E961C5D2743041F1

File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677207.iso
= Win7_Pro_N_SP1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 59F942BC69CA6D8AB25A3B63A018D86D8ACEE78B

4. Ultimate N

File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x86_dvd_u_677597.iso
= Win7_Ult_N_SP1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: BBF301280FAA00B02F5475CDAA06558F569569E8

File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x64_dvd_u_677543.iso
= Win7_Ult_N_SP1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: E01A55499FE9EBA718B59492E55B567F3D6F4E1B


Post a Comment

0 Comments