[Windows] ISO Windows 8.1 with update 3 [N-EDITIONS] ORIGINAL MSDN

Trọn bộ các phiên bản N Windows 8.1 with Update 3 được cập nhật tại đây, các phiên bản N là phiên bản không có gói Media Feature Pack thường dành cho thị trường châu Âu, bạn có thể sử dụng 1 trình chơi nhạc thay thế khi cài phiên bản này

I) ISO MSDN

1. Enterprise N

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_6050217.iso
Languages: English
SHA1: E4651C6ED8B6E5AD30DA429A1DFB4BE8760504F0

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_6050225.iso
Languages: English
SHA1: 33E141A1A7F02B4B3B4F590FB5AE47B71F18C3B8

2. Multiple Editions N (ProN + CoreN)

File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_6051704.iso
Languages: English
SHA1: A2C2D9916A4AEE87AFDD0AEA19459F2F8414737C

File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_6051677.iso
Languages: English
SHA1: 457D02BD26A19965DA172DAAE78F985CF53AF692

Post a Comment

0 Comments