[Blogger] Hướng dẫn tích hợp plugin Timeago vào website

Timeago là 1 tiện ích nhỏ giúp bạn thay đổi cách hiển thị ngày giờ xuất bản bài đăng của trang web. Thông thường với template blogger mặc định ngày giờ thường được hiển thị kiểu như dd/mm/yyyy, sau khi sử dụng timeago nó sẽ được thay thế bằng một khoảng thời gian như: vừa đăng, 1 phút trước, 1 ngày trước, 1 tháng trước, 1 năm trước ....

Vậy tích hợp nó vào để làm gì
  • Thứ nhất là thay đổi cách hiển thị ngày giờ thôi, giữ mãi kiểu cũ cũng chán
  • Thứ hai tiện ích có chế độ tự động làm mới thời gian sau mỗi khoảng thời gian vì vậy bạn sẽ không phải lo trường hơp báo "1 phút trước" trong khi bạn đã vào bài viết từ "10 phút trước"
  • Bạn có thể khai thác tối ưu bộ nhớ đệm trang trong các ứng dụng web của bạn, bởi vì timestamps không được tính trên máy chủ
  • Dễ tích hợp dễ sử dụng, thân thiện với tag HTML5
Hướng dẫn tích hợp
Tại thời điểm viết bài plugin đang có version 1.6.3

Bạn tiến hành đăng nhập vào trang chỉnh sửa template của blogger

Tich hợp jquery nếu chưa có

<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Dán đoạn mã sau trước thẻ đóng </body>

<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-timeago/1.6.3/jquery.timeago.min.js' type='text/javascript'/>

Thông thường tempate blogger thường đặt thời gian nằm trong class='published' bạn kiểm tra trong template mình có không nhé, nếu không có thì phải dùng F12 để kiếm tra tên class chứa nội dung ngày tháng hiển thị.

Thêm 1 đoạn js nữa để bật timeago

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[ jQuery(document).ready(function() { jQuery(".published").timeago(); }); //]]></script>

Khi đó tất cả class tên published sẽ đồng loạt được đổi thành một khoảng thời gian thay vì thời gian cụ thể như mặc định
Trong trường hợp bạn muốn thay bằng tiếng Việt thì sao ? Lúc này thì phải host thủ công thôi

Thay đoạn js link từ cdn lại thành

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
(function(factory) {
    if (typeof define === 'function' && define.amd) {
        // AMD. Register as an anonymous module.
        define(['jquery'], factory);
    } else if (typeof module === 'object' && typeof module.exports === 'object') {
        factory(require('jquery'));
    } else {
        // Browser globals
        factory(jQuery);
    }
}(function($) {
    $.timeago = function(timestamp) {
        if (timestamp instanceof Date) {
            return inWords(timestamp);
        } else if (typeof timestamp === "string") {
            return inWords($.timeago.parse(timestamp));
        } else if (typeof timestamp === "number") {
            return inWords(new Date(timestamp));
        } else {
            return inWords($.timeago.datetime(timestamp));
        }
    };
    var $t = $.timeago;

    $.extend($.timeago, {
        settings: {
            refreshMillis: 60000,
            allowPast: true,
            allowFuture: false,
            localeTitle: false,
            cutoff: 0,
            autoDispose: true,
            strings: {
                prefixAgo: null,
                prefixFromNow: null,
                suffixAgo: "",
                suffixFromNow: "vừa đăng",
                inPast: "bất kỳ lúc nào",
                seconds: "ít hơn một phút",
                minute: "1 phút trước",
                minutes: "%d phút trước",
                hour: "1 giờ trước",
                hours: "%d giờ trước",
                day: "Hôm qua",
                days: "%d ngày trước",
                month: "1 tháng trước",
                months: "%d tháng trước",
                year: "1 năm trước",
                years: "%d năm trước",
                wordSeparator: " ",
                numbers: []
            }
        },

        inWords: function(distanceMillis) {
            if (!this.settings.allowPast && !this.settings.allowFuture) {
                throw 'timeago allowPast and allowFuture settings can not both be set to false.';
            }

            var $l = this.settings.strings;
            var prefix = $l.prefixAgo;
            var suffix = $l.suffixAgo;
            if (this.settings.allowFuture) {
                if (distanceMillis < 0) {
                    prefix = $l.prefixFromNow;
                    suffix = $l.suffixFromNow;
                }
            }

            if (!this.settings.allowPast && distanceMillis >= 0) {
                return this.settings.strings.inPast;
            }

            var seconds = Math.abs(distanceMillis) / 1000;
            var minutes = seconds / 60;
            var hours = minutes / 60;
            var days = hours / 24;
            var years = days / 365;

            function substitute(stringOrFunction, number) {
                var string = $.isFunction(stringOrFunction) ? stringOrFunction(number, distanceMillis) : stringOrFunction;
                var value = ($l.numbers && $l.numbers[number]) || number;
                return string.replace(/%d/i, value);
            }

            var words = seconds < 45 && substitute($l.seconds, Math.round(seconds)) ||
                seconds < 90 && substitute($l.minute, 1) ||
                minutes < 45 && substitute($l.minutes, Math.round(minutes)) ||
                minutes < 90 && substitute($l.hour, 1) ||
                hours < 24 && substitute($l.hours, Math.round(hours)) ||
                hours < 42 && substitute($l.day, 1) ||
                days < 30 && substitute($l.days, Math.round(days)) ||
                days < 45 && substitute($l.month, 1) ||
                days < 365 && substitute($l.months, Math.round(days / 30)) ||
                years < 1.5 && substitute($l.year, 1) ||
                substitute($l.years, Math.round(years));

            var separator = $l.wordSeparator || "";
            if ($l.wordSeparator === undefined) {
                separator = " ";
            }
            return $.trim([prefix, words, suffix].join(separator));
        },

        parse: function(iso8601) {
            var s = $.trim(iso8601);
            s = s.replace(/\.\d+/, ""); // remove milliseconds
            s = s.replace(/-/, "/").replace(/-/, "/");
            s = s.replace(/T/, " ").replace(/Z/, " UTC");
            s = s.replace(/([\+\-]\d\d)\:?(\d\d)/, " $1$2"); // -04:00 -> -0400
            s = s.replace(/([\+\-]\d\d)$/, " $100"); // +09 -> +0900
            return new Date(s);
        },
        datetime: function(elem) {
            var iso8601 = $t.isTime(elem) ? $(elem).attr("datetime") : $(elem).attr("title");
            return $t.parse(iso8601);
        },
        isTime: function(elem) {
            // jQuery's `is()` doesn't play well with HTML5 in IE
            return $(elem).get(0).tagName.toLowerCase() === "time"; // $(elem).is("time");
        }
    });

    // functions that can be called via $(el).timeago('action')
    // init is default when no action is given
    // functions are called with context of a single element
    var functions = {
        init: function() {
            functions.dispose.call(this);
            var refresh_el = $.proxy(refresh, this);
            refresh_el();
            var $s = $t.settings;
            if ($s.refreshMillis > 0) {
                this._timeagoInterval = setInterval(refresh_el, $s.refreshMillis);
            }
        },
        update: function(timestamp) {
            var date = (timestamp instanceof Date) ? timestamp : $t.parse(timestamp);
            $(this).data('timeago', {
                datetime: date
            });
            if ($t.settings.localeTitle) {
                $(this).attr("title", date.toLocaleString());
            }
            refresh.apply(this);
        },
        updateFromDOM: function() {
            $(this).data('timeago', {
                datetime: $t.parse($t.isTime(this) ? $(this).attr("datetime") : $(this).attr("title"))
            });
            refresh.apply(this);
        },
        dispose: function() {
            if (this._timeagoInterval) {
                window.clearInterval(this._timeagoInterval);
                this._timeagoInterval = null;
            }
        }
    };

    $.fn.timeago = function(action, options) {
        var fn = action ? functions[action] : functions.init;
        if (!fn) {
            throw new Error("Unknown function name '" + action + "' for timeago");
        }
        // each over objects here and call the requested function
        this.each(function() {
            fn.call(this, options);
        });
        return this;
    };

    function refresh() {
        var $s = $t.settings;

        //check if it's still visible
        if ($s.autoDispose && !$.contains(document.documentElement, this)) {
            //stop if it has been removed
            $(this).timeago("dispose");
            return this;
        }

        var data = prepareData(this);

        if (!isNaN(data.datetime)) {
            if ($s.cutoff === 0 || Math.abs(distance(data.datetime)) < $s.cutoff) {
                $(this).text(inWords(data.datetime));
            } else {
                if ($(this).attr('title').length > 0) {
                    $(this).text($(this).attr('title'));
                }
            }
        }
        return this;
    }

    function prepareData(element) {
        element = $(element);
        if (!element.data("timeago")) {
            element.data("timeago", {
                datetime: $t.datetime(element)
            });
            var text = $.trim(element.text());
            if ($t.settings.localeTitle) {
                element.attr("title", element.data('timeago').datetime.toLocaleString());
            } else if (text.length > 0 && !($t.isTime(element) && element.attr("title"))) {
                element.attr("title", text);
            }
        }
        return element.data("timeago");
    }

    function inWords(date) {
        return $t.inWords(distance(date));
    }

    function distance(date) {
        return (new Date().getTime() - date.getTime());
    }

    // fix for IE6 suckage
    document.createElement("abbr");
    document.createElement("time");
}));
//]]></script>

Lúc này thì có thể thay đổi thoải mái các từ hiển thị trong phần settings rồi !

Chúc bạn thành công !

Post a Comment

0 Comments