[Blogger] Tổng hợp code đếm số lượng trong Blogger


Sử dụng code đếm số lượng do blogger cung cấp sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc tạo một số thống kê cơ bản. Sau đây là một số code đếm số lượng thường được sử dụng.

1. Hiển thị tổng số bài viết của blog


Viết hàm

function showpostcount(json) {
    document.write('<b>Tổng số bài viết: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}

Callback để hiển thị

<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount' type='text/javascript'></script>

2. Hiển thị tổng số bình luận của blog


Viết hàm

function numberOfComments(json) {
    document.write('<b>Tổng số bình luận: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}

Callback để hiển thị 

<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments' type='text/javascript'></script>

3. Hiển thị tổng số trang tĩnh của blog


Viết hàm

function numberOfPages(json) {
    document.write('<b>Tổng số trang tĩnh: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}

Callback để hiển thị

<script src='/feeds/pages/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPages' type='text/javascript'></script>

4. Hiển thị tổng số bài viết của một nhãn (label) bất kì


Viết hàm

function numberOfLabelPosts(json) {
    document.write('<b>Tổng số bài viết của nhãn: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}

Callback để hiển thị

<script src='/feeds/posts/default/-/Blogspot?alt=json-in-script&callback=numberOfLabelPosts' type='text/javascript'></script>

Với thủ thuật đơn giản này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc tạo thống kê, tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng nó vì việc tải feed quá nhiều sẽ làm tốc độ tải trang giảm đi đáng kể

Bạn có thể thử mã online tại đây

Good Luck !

Post a Comment

0 Comments